Virtual Study

08 sierpnia 2013

Integracja Exchange 2013 i Lync Server 2013

Na pierwszy rzut oka integracja Exchange 2013 i Lync Servera 2013 wygląda prosto, ale trzeba uwzględnić kilka istotnych elementów. Pierwszym z nich są certyfikaty, wykorzystywane do wzajemnego uwierzytelnienia serwerów. Dla serwera Lync Server 2013 można użyć wygenerowanego na potrzeby usług Front End certyfikatu, można również wygenerować oddzielny certyfikat, korzystając z Lync Server Deploymnet Wizarda – gdzie w kroku 3 konfiguracji serwera możemy uruchomić kreator, który pomoże nam wygenerować odpowiedni certyfikat typu OAuthTokenIssuer certificate. Jednakże do usług wzajemnego uwierzytelniania serwerów można przypisać dowolny inny certyfikat webowy, pod warunkiem, że:

  • Certyfikat zawiera nazwę domeny SIP w polu Subject.
  • Ten sam certyfikat jest przypisany jako OAuthTokenIssuer na każdym serwerze Front End.
  • Certyfikat ma długość co najmniej 2048 bitów.

image

Kolejnym krokiem jest wskazanie Lyncowi, pod jakim URL dostępna jest exchange’owa usługa autodiscover – klient lincowy wykorzystywać ją będzie do sprawdzania dostępności kalendarzy innych użytkowników. W tym celu musimy na serwerze Lync 2013 wykonać komendę:

Set-CsOAuthConfiguration -Identity global -ExchangeAutodiscoverUrl "https://autodiscover.pepug.org/autodiscover/autodiscover.svc”
lub po prostu
Set-CsOAuthConfiguration -ExchangeAutodiscoverUrl "https://autodiscover.pepug.org/autodiscover/autodiscover.svc”

Oczywiście musimy się najpierw upewnić, jaką postać ma wewnętrzny URL usługi autodiscover. Możemy to łatwo sprawdzić z poziomu serwera Exchange komendą:


Get-ClientAccessServer | select name,AutoDiscoverServiceInternalUri


Kolejnym krokiem jest wskazanie serwerowi Exchange serwera Lynca jako aplikacji partnerskiej i vice-versa. W tym celu musimy wykonać na serwerze Exchange skrypt Configure-EnterprisePartnerApplication.ps1, który znajduje się w domyślnym katalogu Scripts binarek Exchange (domyślnie c:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Scripts)

Configure-EnterprisePartnerApplication.ps1 -AuthMetaDataUrl 'https://lyncfe.pepug.org/metadata/json/1' -ApplicationType Lync

Po tej operacji musimy zrestartować IIS na serwerze Exchange komendą iisreset.


Analogicznie postepujemy po stronie serwera Lync 2013, tym razem wykorzystując standardowy cmdlet:

New-CsPartnerApplication -Identity Exchange -ApplicationTrustLevel Full -MetadataUrl https://autodiscover.pepug.org/autodiscover/metadata/json/1

Jeżeli wszystko wykonaliśmy poprawnie, to wykonanie testu

Test-CsExStorageConnectivity -SipUri "sip:konrad.sagala@pepug.org"

zwróci nam wynik poprawny.


Więcej w dokumentacji - http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj688098.aspx


W ten sposób mamy włączony Unified Contact Store. Teraz tylko trzeba zmigrować kontakty użytkowników z bazy Lyncowej do Exchange.

Brak komentarzy: